+36 30 724 8454 info@starair.hu
Oldal kiválasztása

ÁSZF

Általános szerződési feltételek
A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Ön,
mint megrendelő (továbbiakban megrendelő) megrendeléssel kezdeményezett és a
Star Airline Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatóval létrejövő (székhelye,
levelezési címe: 5000 Szolnok, Baross utca 36., cégjegyzékszáma: Cg.16-09-
017030, képviselője: Laborc Adélka Arabella ügyvezető, adószáma: 25411737-1-16,
közösségi adószáma: 25411737 bankszámlaszáma: 11742575-20002767-00000000,
kézbesítési email címe: info@starair.hu, üzleti tevékenységének helye: Budakeszi-
Farkashegyi Repülőtér, 2092 Budakeszi, Farkashegy 11., – a továbbiakban
Szolgáltató) szerződését illető jogokat és kötelezettségeket. Az ÁSZF a megrendelő
és szolgáltató felet együttesen „Felek” szó alatt jelöli.
Megrendelésre minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy jogosult. A
jelen ÁSZF-ben meghatározott különleges elállási jogok, kizárólag a jogszabályok
szerint fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg.
A felek megállapítják, hogy ezen megállapodás alapján a jelen ÁSZF esetében a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II. 26.) Korm. Rendelet teljes egészében alkalmazandó. Felek ugyanakkor
megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a szerződés teljesítésében használandó
légijármű abban az esetben vehet részt a légiközlekedésben, ha a légijárműben
tartózkodó személyek a biztonsági szabályoknak eleget tesznek. (141/1995 (XI.30.)
Kormány rendelet 27.§ (1) bek.) Felek megállapodnak, hogy olyan anyagot vagy
tárgyat, amely a repülés vagy a légijárművön tartózkodó személyek biztonságát
veszélyezteti, nem szabad a légijárművön szállítani, vagy annak fedélzetére felvinni.
Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen ÁSZF alapján repülésre jelentkező
utasnak tűrnie kell, hogy a légijármű fedélzetére szállásakor a fegyvert vagy a
fegyverként használható egyéb eszközt, anyagot tőle elvegyék és a repülés tartama
alatt hozzá nem férhető helyen (pl. repülőgép csomagtere) őrizzék. Felek
megállapodnak, hogy az a jelen ÁSZF alapján repülésre jogosult személy, aki erre
vonatkozó kérésre nem veti magát alá a biztonsági ellenőrzésnek, a repülésből
kizárható. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a biztonsági és egyéb
repülési előírások betartását, a repülés végrehajtására a Star Airline Kft. által kijelölt
szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóta jogosult ellenőrizni a repülésre való
felkészülés kezdetétől a repülés végéig bezárólag a megrendelő vagy a repülésre
jogosult személy együttműködése esetén. Felek megállapodnak, hogy az
együttműködést megtagadó személy a repülésből kizárható. A jelen ÁSZF alapján
létrejövő szerződés szolgáltatásaiért fizetendő díj magyar forintban teljesítendő.
Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerint a létrejövő szerződés elektronikus úton
megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvényben foglaltak irányadóak. Megrendelő kijelenti, hogy cselekvőképes,
nagykorú személy.
Felek megállapodnak, hogy a Star Airline Kft. a megrendelő megrendelésének
elküldését megelőzően tájékoztatja a megrendelőt az alábbiakról:
A megrendelés jóváhagyása után létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek
minősül, azt a Star Airline Kft. iktatja, a szerződés teljesülését követően azt nem őrzi
és a szerződés utóbb a Star Airline Kft-nél már nem hozzáférhető a megrendelő
számára. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelés leadása során
adatbeviteli hiba keletkezett, akkor a szerződés a megrendelés kifizetéséig a

megrendelő által az info@starair.hu címre küldött email útján vagy telefonon
módosítható és törölhető is. Felek megállapodnak, hogy a megrendelés kifizetését
követően a Star Airline Kft. -vel a fenti email elérhetőségeken előzetesen email útján
egyeztetett időpontban a megrendelő jogosult a repülési szolgáltatást igénybe venni.
Felek megállapodnak, hogy a megrendelő a repülés megrendelését banki előre
utalással, és banki készpénzbefizetéssel 8 napon belül esedékesen tudja teljesíteni,
amelyről a Star Airline Kft. haladéktalanul szabályszerű számlát állít ki.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelő a repülési szolgáltatás díját,
annak esedékességekor, de legkésőbb a repülés kezdetéig a fenti módok
valamelyikén nem fizeti meg, akkor a Star Airline Kft. a teljesítést jogosult
megtagadni, készpénzben a díj a helyszínen nem fizethető. A felek megállapodnak,
hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés kizárólag magyar nyelven jöhet létre a
felek között.  A telefonos elérhetőségei: +36 30 724 84 54 (Időszak: 09.00-17.00
óráig).
Felek megállapodnak, hogy a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli a Star Airline Kft-t.
Felek megállapodnak, hogy a Star Airline Kft. a jelen ÁSZF alapján tájékoztatja a
megrendelőt, mint fogyasztót az általa megrendelt repülési szolgáltatás lényeges
tulajdonságairól. A szolgáltatás díja minden esetben feltüntetésre kerül a szolgáltatás
adatai között, az összeg az általános forgalmi adót tartalmazza és magyar forintban
értendő, ezen felül, de ezzel együttesen fizetendő a repülőtéri illeték. Felek
megállapodnak, hogy a megrendelt repülés esetén, amennyiben annak
végrehajtására a megrendelő hibájából nem kerül sor a Star Airline Kft. –t
időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül. Ezen
költség indoka az, hogy a megrendeléssel és a konkrét repülési időpontra történő
megegyezéssel a Star Airline Kft. pilótát állít az adott időpontra szólóan és a gépet a
repülésre felkészíti, ennek ésszerű költsége a felek megállapodása alapján a fent
megjelölt mérték. Ez a szabály alkalmazandó a megrendelő, ill. a repülésre a
megrendelés alapján feljogosított személyek 30 percet meghaladó késése esetén is,
amennyiben a késéssel összefüggésben a repülés aznap már nem végrehajtható.
(napnyugta, időjárás változása, stb.)
Elállási jog:
Felek megállapodnak, hogy a megrendelő a repülési szolgáltatás megrendelésétől
számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől,
amely jogát írásban illetve email útján vagy postai úton a fejlécben megjelölt címekre
megküldött egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A megrendelő elállási jogának
gyakorlását határidőben úgy kell gyakorolni, hogy azt a megrendelő a 14 napos
határidő lejártát megelőzően elküldi a Star Airline Kft. valamely fenti elérhetőségére.
A megrendelőt terheli annak igazolása, hogy elállási jogát gyakorló nyilatkozatát
határidőben megküldte, a Star Airline Kft. -nek. Felek megállapodnak, hogy a postai
úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben keresztül történő
értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Star Airline Kft. a
határidő számítása szempontjából. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő postai
levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható
legyen a feladás dátuma. Felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztó nem
gyakorolhatja ezen elállási jogát abban az esetben, ha a repülési szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés egészének teljesítését követően kívánna elállni. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a megrendelő a repülést a megrendeléstől
számított 14 napon belül kívánja kifejezetten igénybe venni (a megrendeléskor erre

való felhívás elfogadásával) és a repülés lezajlik, akkor ezen időponttól kezdődően
elállási jogát a megrendelő már nem gyakorolhatja. A megrendelő, az őt megillető
elállási jogot az alábbi mintanyilatkozattal gyakorolhatja:
„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szolgáltatás tárgya (repülési program):
Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó (megrendelő) neve:
A fogyasztó (megrendelő) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Keltezés helye, ideje:„
Felek megállapodnak, hogy a megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 14 napon belül a Star Airline Kft. visszatéríti a megrendelő által teljesített
valamennyi ellenszolgáltatást kivéve, ha az alábbiakban részletezett ésszerű költség
merült fel. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a repülőgép felszállását követően
kívánja elállási jogát gyakorolni a megrendelő (azaz például a gép repülésének
azonnali megszakítását kezdeményezi stb.), akkor a repülés teljes díját (az
esetlegesen az útvonal hosszának csökkenéséből adódóan fennmaradó üzemanyag
mennyiségét kivéve) a megrendelő viseli. Felek abban is megállapodnak, hogy
amennyiben a repülésre a megrendelő konkrét időpontot egyeztet a Star Airline Kft. –
vel a megrendeléstől számított 14 napon belüli időpontra és az időpontra a Star
Airline pilótát állít és repülőgépet felkészít, akkor a megrendelő az elállási jog
határidőben történő gyakorlása esetén a Star Airline Kft.-t fentiekben részletezett
időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül.
Felek megállapodnak, hogy a Star Airline Kft. -nél fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorolhat tilalmáról szóló magatartási kódex nem áll
rendelkezésre. Felek megállapodnak, hogy a Star Airline Kft-re nézve kötelező peren
kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételére lehetőség
nincsen.
Fogyasztói panaszok rendezése:
A megrendelő panaszaival a Star Airline Kft. ügyvezetőjéhez fordulhat a jelen ÁSZF
fejlécében megjelölt címen illetve e-mail címen. A kapott panaszra a Star Airline Kft.
14 munkanapon belül válaszol.
Felek megállapodnak, hogy ha a megrendelő és a Star Airline Kft. között esetlegesen
fennálló fogyasztói jogvita az előzetes tárgyalások során nem rendeződik, a
megrendelő az alábbi helyeken is tehet panaszt:
A megrendelő panaszt tehet fogyasztói jogai sérelme esetén a lakóhelye szerint
illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A megrendelő vita esetén eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Star Airline Kft.
székhelye szerint illetékes kamara mellett működő békéltető testülethez.
Végső esetben a megrendelő igényét bírósági úton is érvényesítheti.

A repülésre vonatkozó különös rendelkezések:
Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF-et és a repülésre kijelölt pilótának vagy a Star
Airline Kft. más képviselőjének utasításait a repülőtérre érkezéstől annak elhagyásáig
a megrendelő és a megrendeléssel repülésre feljogosított személyek kötelesek
betartani. A repülés alatt a biztonsági öv használata kötelező, a mozgó repülőgépen
helyet cserélni tilos, a repülőgép egyik vezetőülésében esetlegesen tartózkodó

megrendelő vagy repülésre feljogosított személy a repülőgép kormányához,
műszerfalához, vezérlő egységeihez nem nyúlhat hozzá, a repülőgép ajtaját nem
nyithatja ki. A repülőgépben megtalálható a repülőgép adottságait, vészkijáratait
tartalmazó útmutató. A megrendelő és a repülésre a megrendelés alapján
feljogosított személy köteles a repülőgépre történő felszállás előtt a pilóta által tartott
tájékoztatón részt venni és az ott elhangzó esetleges külön utasításokat betartani. A
felek megállapodnak, hogy a repülés során cost-shared flight vagyis megosztott
költségű feladatot hajthat végre a pilóta, ahol a közvetlen költségeket a légi járműben
tartózkodó összes személy között megosztják és a költségeket egymás között
megosztó személyek száma nem haladhatja meg a hatot, a jogszabályi előírásokkal
összhangban. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a repülőgépre kiskorú, 18 év alatti
személy csak szülője vagy törvényes képviselője engedélyével szállhat fel,
megrendelő e szabály betartásáért felelősséget vállal, mivel a Star Airline Kft. a
repülésre jogosultak életkorát, a repülésre feljogosított személyekhez való viszonyát
a felek jelen megállapodása alapján ellenőrizni nem jogosult. A repülőgépre súlyosan
ittas vagy bódult állapotban felszállni nem szabad, az ittas vagy bódult személy a
repülésből kizárható. A pilóta jogosult megtagadni az utasnak a repülőgépre történő
felszállását, amennyiben kétsége esetén az utas nem igazolja megfelelő formában,
hogy a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelel. A Star Airline Kft.-t nem terheli
semmilyen felelősség az ennek a szabálynak az elmulasztásából eredő
következményekért.
A repüléshez használt repülőgép csak az alábbi minimális előírások esetén szállhat
fel a levegőbe, abban az esetben, ha ezt a repülés végrehajtására kijelölt pilóta az
adott körülmények alapján is jóváhagyja. A repülőgép minimálisan 400 méteren lévő
felhőalap, 5 km látástávolság és legfeljebb 10 m/s sebességű szél esetén szállhat fel
a levegőbe, az utasok átlagsúlya (ruházatukkal együtt) 100 kg lehet, úgy hogy egy
személy sem lehet több 110 kg súlynál. A repülés végrehajtására kijelölt pilóta a jelen
szabályokat köteles ellenőrizni és az eseti körülményeket (például széllökés,
közeledő vihar stb.) mérlegelve dönteni a felszállásról. Felek megállapodnak, hogy
30 ºC fok feletti hőmérséklet esetén a repülés halasztásra kerülhet olyan időpontra,
amikor az végrehajtható (vis maior). A repülés végrehajtása tehát az időjárástól
függően kezdhető meg, a nem megfelelő időjárási körülmények esetén a repülés
elhalasztásra kerülhet (vis maior). A repülőgépbe legfeljebb 180 cm magas személy
fér be kényelmesen. A géptípus változtatásának jogát a Star Airline Kft. fenntartja,
géptípust a megrendelő tehát nem tud választani.
Biztonságos közlekedés a Budakeszi repülőtéren, kiskorúak a repülőtéren:
A megrendelő és a repülésre feljogosított személyek a repülésre a megegyezett
időpontot megelőzően legalább 5 perccel érkezzenek meg.
A repülőtéren kiskorú, különösen a 14 év alatti személyek csak felnőtt felügyeletével
tartózkodhatnak az alábbi kijelölt helyeken. A repülőtérre a kijelölt parkolókon kívül
autóval behajtani nem szabad, gyalogosan a szolgálati, a térképen „P”-vel jelölt
várakozó hely melletti főbejáraton ajánlott bemenni. Megrendelő a repülőtéren
gépjárművel a „P”-vel jelölt vendégparkoló területen várakozhat. A Star Airline Kft. a
repülőteret nem üzemelteti, a parkolóhely füves területre esik, a várakozás során
esetlegesen bekövetkező károkért (karók, botok, kövek stb.) a Star Airline Kft. nem
vállal felelősséget. A repülőtéren gyalogosan a kibetonozott részen ill. a 6. számmal
jelölt épület hosszanti baloldala előtti padokkal és kerékgumikkal határolt ösvényen
szabad minden esetben a kellő körültekintéssel közlekedni (a repülőtéren tárolt
repülőgépeket tehát nem szabad megközelíteni). Járómotorú vagy indítás előtt álló
légijárművet 25 méteren belül tilos és életveszélyes megközelíteni. A kifutópályát

övező fehér szegélykövek mögé gyalogosan bemenni vagy autóval behajtani tilos és
életveszélyes. A Star Airline Kft.-hez érkezők várakozási pontja a 7. számmal jelzett
épület előtt található. A repülőgépet megközelíteni a repülés végrehajtására kijelölt
pilóta engedélyével szabad. A repülőtér elhagyására ugyanezen szabályok
vonatkoznak. A repülés végén saját felelősségükre lehetőség van a repülőtéren
maradni a megrendelőnek és a repülésre feljogosított személyeknek a jelen ÁSZF-
ben foglalt feltételek ilyenkor értelemszerűen irányadóak.
Biztonsági tájékoztatás a költségmegosztott repülésekről:
A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira
szigorúak, mint a kereskedelmi célú légi járatok esetében. Ez azt jelenti, hogy
nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének
jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta,
valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti
szabályainak hatálya alá tartozik, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az
utasbiztonsági ellenőrzést is.
Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes
légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben
tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos biztonsági feltételekkel repülhetnek,
mint ahogy a közúti közlekedésben utazhatnak, a terror kockázati szint minimális.
Pilóták magatartási kódexe:
(1) A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülésre és a repülőgéppel kapcsolatos
döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen
módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása szempontjából, mert a
pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok
tájékoztatva kell, hogy legyenek a járat esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor,
bármilyen indokkal.
(2) A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott
repülések során bekövetkező balesetek elsődleges oka, a rossz időjárási körülmény.
Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta
lemondhatja repülést. Ezért a tényleges repülést megelőzően, a pilótának
tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a járat megvalósíthatóságának
szempontjából. Az utas jelenléte és az ő elvárásai a repülés napján, nem szabad,
hogy befolyásolja a pilótát, ha lemondja a repülést.
(3) A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül
megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.
(4) Az EU biztonsági szabályai, csak magánszemélyek számára engedélyezi, a
költségmegosztásos járatokat, ha a közvetlen költség (azaz a repüléshez közvetlenül
kapcsolódó költségek, pl. üzemanyag, repülőtéri illetékek, repülőgép bérleti díja)
minden fél által megosztott, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos járatoknak
nem lehet nyereségük. Ha a repülés, nem az EU biztonsági szabályainak
megfelelően költségmegosztott repülés, a járat kereskedelmi repülésnek minősül és
a kereskedelmi légi üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni.
(5) A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez
használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának
tájékoztatnia kell az utast a változásról.
(6) A költségmegosztott repülést, a pilóta kizárólagos felelőssége végrehajtani, a
nem kereskedelmi célú magán pilóták (PPL) által végrehajtott légi járatokra
vonatkozó szabályozás alapján. A pilóta felelőssége, hogy a repülés biztosítva
legyen, az utasokkal végrehajtott repülésre is. A pilótának tájékoztatnia kell az
utasokat arról, hogy a fedélzeten nincs WC.

Utasok magatartási kódexe:
(1) Be kell tartani a pilóta utasításait. Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen
döntéshozó a repülőgépen, mivel ő a parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor
dönthet a járat visszavonásáról. Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell
a pilóta döntéseinek bírálatától, ezzel a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép
biztonságos vezetésétől.
(2) Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését.
Pilótaengedélynek részeként, a magán pilóták képzésben részesültek az időjárásról
valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb
pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás
szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer
Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is
repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint
az útvonal repülés közben vagy épp nem repülés közben történő megváltoztatása,
melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát
meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utas és a pilóta
életét.
(3) Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A kisrepülőgép, amelyben
repülni fog, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta számításba veszi az utasok
által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép
tömegközéppontját. Ezért szükséges hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által
engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés
közben. Szükséges hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek,
valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.
(4) Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak soha nem szabad
illegális vagy veszélyes árut szállítania. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított
áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti,
hogy az áru a fedélzetre vihető e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas
táskáját, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas
veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utas a
fedélzetre vételét.
(5) Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta
figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási
viszonyokat. Ezért fontos, hogy a pilóta felszállhasson a tervezett időpontban. Az
időben történő érkezés bizonytalansága esetén, az utasoknak tájékoztatniuk kell a
pilótát.
(6) A járat törlése, a járat indulás előtt. Az utas indulás előtt bármikor törölheti a
járatot.
(7) Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető
biztonsági alapelveket:
I. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.
II. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a
kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.
III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint amikor a
felszállást és a leszállást végrehajtja.
IV. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.
V. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagoktól, beleértve az alkoholt, a
repülést megelőzően vagy az alatt.

A jelen általános szerződési feltételek Laborc Adélka Arabella szellemi tulajdonát
képezik.
Budapest, 2018. szeptember 01.
Laborc Adélka Arabella ügyvezető – Star Airline Kft.
 
Adatvédelmi szabályzat és megállapodás
1.Felek megállapodnak, hogy a Star Airline Kft. szolgáltató az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló a vele szerződéses
kapcsolatba kerülő személyek és a Star Airline Kft. közötti szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az
abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezeli a megrendelő és a repülést igénybe vevők
azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A
Star Airline Kft. a repülés szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó
díjak számlázása céljából kezeli a repülés igénybevételével kapcsolatos természetes
személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a repülés igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat továbbá a 11. pontban
foglalt adatokat.

 1. Az 1. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat a Star Airline Kft. a
  szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a
  számlázást és teljesítést követően törli a rendszerből, kivéve a regisztrált és/vagy a
  hírlevélre feliratkozó megrendelők adatait.
 2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szabályzat alapján a természetes
  személyazonosító adatokat a Star Airline Kft. a repülésre vonatkozó szerződés
  maradéktalan teljesítéséig, ill. a szerződés megszűnéséig vagy felbontásáig kezeli,
  azt követően a rendszerből a 2. pontban kivételként megjelölt adatok kivételével törli.
 3. Ha a megrendelő hozzájárul, akkor a regisztrációja során megadott adatokat (név,
  felhasználónév, jelszó, számlázási cím/lakcím, email cím) a Star Airline Kft. a
  szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus
  hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából az igénybe
  vevő hozzájárulása alapján kezeli a megrendelő regisztrációjának fennállása alatt.
  Jelen megállapodás alapján a megrendelő az info@starair.hu email címre
  megküldött levelével a jelen célból kezelt adatai kezelését bármikor megtilthatja. A
  Star Airline Kft-nél a fentiek alapján kezelt adatok nem kapcsolhatók össze
  megrendelő más azonosító adataival és a megrendelő további hozzájárulása nélkül
  nem adhatók át harmadik személy számára. A regisztráció során megadott adatokat
  a regisztráció törlése esetén a Star Airline Kft. maradéktalanul és haladéktalanul törli.
 4. A fentiek alapján a Star Airline Kft. tájékoztatja a megrendelőt, hogy az alábbi
  személyes adatait és a személyéhez kapcsolt egyéb adatot kezeli: a megrendelés
  tényét, annak idejét, helyét és a szolgáltatás igénybevételének helyét és idejét, a
  megrendelés számát, a megrendelő nevét, a megrendelő számlázási és/vagy
  lakcímét, telefonszámát, email címét, a repülésre a megrendelés alapján feljogosított
  személyek nevét, címét, telefonszámát a repülés időtartama alatt, ill. ha azt a
  megrendelő előzetesen megadta, akkor ettől az időponttól a légijármű fedélzetének
  rendeltetésszerű elhagyásáig. Az adatkezelés módja és célja a 12. pontban
  részletezve.
 5. Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai: Star Airline Korlátolt Felelősségű

Társaság szolgáltatóval létrejövő (székhelye, levelezési címe: 5000 Szolnok, Baross
utca 36., cégjegyzékszáma: Cg.16-09-017030, képviselője: Laborc Adélka Arabella
ügyvezető, adószáma: 25411737-1-16, közösségi adószáma: HU26287962,
bankszámlaszáma: 11742575-20002767-00000000, kézbesítési email címe:
info@starair.hu, üzleti tevékenységének helye: Budakeszi-Farkashegyi Repülőtér,
2092 Budakeszi, Farkashegy 11.) Személyesen feldolgozza az adatokat: Laborc
Adélka Arabella.

 1. A Star Airline Kft. által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja az
  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett –regisztrációnál és
  megrendelésnél a weboldalon és a repülés megkezdésekor adott önkéntes
  hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
  évi CVIII. törvény. Az adatkezelés céljai a jelen szabályzat 1-4 pontjaiban találhatóak.
 2. A jelen adatkezelési szabályzat alapján az adatokat, a Star Airline Kft. és
  szerződéses munkatársai, megbízottjai ismerhetik meg, ideértve különösen a repülés
  végrehajtására kijelölt pilótát. További szükség szerinti adatfeldolgozó a társaság
  könyvelését végző cég.
 3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszt, jogérvényesítést,
  módosítást a megrendelő az alábbi elérhetőségeken bármikor tehet. : Star Airline
  Kft., Laborc Adélka Arabella, 5000 Szolnok, Baross utca 36., email cím:
  info@starair.hu . A megrendelő az az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári
  Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
  www.naih.hu) is fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A módosítást a
  Star Airline Kft. haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül átvezeti.
 4. Az adatkezelési szabályzat rögzíti, hogy csak valós személyes adatok megadása
  esetén alkalmazandó és a valótlan adatokat megadó megrendelők, az ezáltal
  esetlegesen okozott károkért felelősek.
 5. A regisztráció során megadott email címek célja, a felek polgári jogi szerződése
  során a kapcsolattartás biztosítása, ezen felül a megrendelő hozzájárulása esetén
  hírlevél küldhető a megrendelőnek a Star Airline Kft. által. Ezen hírlevél az
  info@starair.hu címre megküldött email útján bármikor lemondható, a hírlevélre
  történő regisztrációról, a megrendelőt a Star Airline Kft. a megrendelő e kérésére
  haladéktalanul törli.
 6. Az adatkezelési szabályzat alapján a repülés időtartama alatt, a Star Airline Kft.
  jogosult kezelni a repülésre feljogosított személyek nevét, telefonos elérhetőségét,
  lakcímét. Az adatkezelés célja, hogy a Star Airline Kft. az általa biztosított
  légijárművek fedélzetére felszállt személyek számáról és kilétéről naprakész legyen,
  különleges repülési esemény esetén is. A repülés végeztével az adatkezelés
  megszűnik, a kitöltött iratot a Star Airline Kft. megsemmisíti. Az adatkezelés módja:
  légijárműre felszálló személyek listájának kitöltése és aláírása a repülőtéren.
 7. Az ilyen módon kezelt fenti adatokat a Star Airline Kft. további harmadik
  személyeknek nem adja át, nem továbbítja és csak hatóság megkeresésére adja ki.
  (pl. Közlekedés Biztonsági Szervezet, rendőrség, stb.)
  Jelen adatvédelmi szabályzat Laborc Adélka Arabella szellemi tulajdonát képezik.
  Szolnok, 2019. október 03.
  Laborc Adélka Arabella ügyvezető – Star Airline Kft.